en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy ý kiến nhân dân theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội - Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau khi trao đổi, thống nhất với Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (xem Kế hoạch đính kèm bên dưới)…

Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến bước đầu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi là Dự thảo). Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý Dự thảo để công bố lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp. Sau đây là thuyết minh về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (xem toàn văn ở file đính kèm bên dưới).

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: