LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Tiếp, đối thoại với công dân.
Tiếp, đối thoại với công dân.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
- Đi thăm các điểm trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
-  Làm việc với Bộ TNMT.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
 Đi thăm các điểm trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
 -   Làm việc với Bộ TNMT.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Đi thăm các điểm trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
   Làm việc với Bộ TNMT.
Tìm kiếm theo ngày: