LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
  Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
  Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
 Nghỉ phép đến hết ngày 26/3.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
Dự họp với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết ngày 21/3.
-  Dự họp với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết ngày 21/3.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
-  Dự họp với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết ngày 21/3.
 -  Dự họp với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết ngày 21/3.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Nghỉ phép.
  Nghỉ phép.
Tìm kiếm theo ngày: