LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phú Quốc năm 2018.
Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2018.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
 Họp Thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
-  Họp Thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
Xử lý công việc.
 -  Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Xử lý công việc.
  Tổng kết công tác phối hợp: UBND huyện - Viettel - Cảnh sát biển 4.
Tìm kiếm theo ngày: