en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2017
Về việc giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của ông Vũ Văn Sánh, địa chỉ khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Về việc giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của ông Vũ Văn Sánh, địa chỉ khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

05/QĐ-UBND.pdf