en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23/8/2016
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Hoàng Hà (ủy quyền khiếu nại cho bà Phạm Thị Hiền) lần hai
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Hoàng Hà  (ủy quyền khiếu nại cho bà Phạm Thị Hiền) lần hai