en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 13/3/2017
V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mai (ủy quyền khiếu nại cho ông Đào Quang Lợi) lần hai
V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mai (ủy quyền khiếu nại cho ông Đào Quang Lợi) lần hai