en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Công văn số 2692-VP-TCD ngày 01/6/2017
V/v xem xét đơn của ông Nguyễn Minh Đức
V/v xem xét đơn của ông Nguyễn Minh Đức