en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Công văn số 2699/VP-TCD ngày 01/6/2017
V/v xem xét, giải quyết đơn của Bà Huỳnh Thị Thi
V/v xem xét, giải quyết đơn của Bà Huỳnh Thị Thi