en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
251/TB-UBND Thông báo ngày 21/6/2017
Về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện Phú Quốc
Về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện Phú Quốc

Chi tiết251TB-UBND.pdf