en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Công văn số 2646-VP-TCD ngày 31/5/2017
V/v xem xét giải quyết đơn của bà Ngô Đình Lệ Thủy
V/v xem xét giải quyết đơn của bà Ngô Đình Lệ Thủy