en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Công văn số 2659-VP-TCD ngày 31/5/2017
V/v chuyển đơn của bà Lê Mỹ Hạnh và ông Trần Tấn Đạt (đại diện 13 hộ dân)
V/v chuyển đơn của bà Lê Mỹ Hạnh và ông Trần Tấn Đạt (đại diện 13 hộ dân)