en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Thông báo số 421/TB-UBND ngày 08/12/2016
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét khiếu nại, tranh chấp đất đai của ông Trần Tấn Phát, địa chỉ khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh KIên GIang.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét khiếu nại, tranh chấp đất đai của ông Trần Tấn Phát, địa chỉ khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh KIên GIang.

421/TB-UBND.pdf