en-USvi-VN
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
257/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đơn khiếu nại của bà Phú Bích Ngọc
251/TB-UBND Thông báo ngày 21/6/2017
Về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện Phú Quốc
Công văn số 2699/VP-TCD ngày 01/6/2017
V/v xem xét, giải quyết đơn của Bà Huỳnh Thị Thi
Công văn số 2692-VP-TCD ngày 01/6/2017
V/v xem xét đơn của ông Nguyễn Minh Đức
Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 13/3/2017
V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mai (ủy quyền khiếu nại cho ông Đào Quang Lợi) lần hai
Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23/8/2016
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Hoàng Hà (ủy quyền khiếu nại cho bà Phạm Thị Hiền) lần hai
Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 13/3/2017
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Thanh Dũng lần hai
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2017
Về việc giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của ông Vũ Văn Sánh, địa chỉ khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thông báo số 421/TB-UBND ngày 08/12/2016
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét khiếu nại, tranh chấp đất đai của ông Trần Tấn Phát, địa chỉ khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh KIên GIang.
Công văn số 2659-VP-TCD ngày 31/5/2017
V/v chuyển đơn của bà Lê Mỹ Hạnh và ông Trần Tấn Đạt (đại diện 13 hộ dân)
Công văn số 2646-VP-TCD ngày 31/5/2017
V/v xem xét giải quyết đơn của bà Ngô Đình Lệ Thủy
Công văn số 2486-VP-TCD ngày 23/5/2017
V/v chuyển đơn của bà Lê Phượng Hằng
Công văn số 2196/VP-TCD ngày 11/5/2017
V/v xem xét đơn của ông Huỳnh Minh Cảnh
3384/VP-TCD
V/v xem xét giải quyết đơn của ông Huỳnh Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thi