en-USvi-VN
Y tế
Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách (Bản khai thân nhân).
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành phần hồ sơ  số bộ  Thời hạn xử lý lệ phí

 1  1