en-USvi-VN
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở.
 Thành phần hồ sơ Số bộ   Thời hạn xử lý Lệ phí 
 -Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
 -Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
 -Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học.  
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1  20