en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Cấp Giấy phép đào đường đô thị các đoạn đường được UBND tỉnh phân cấp UBND huyện quản lý (trừ phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đào đường đô thị cho Sở GTVT).
Cấp Giấy phép đào đường đô thị các đoạn đường được UBND tỉnh phân cấp UBND huyện quản lý (trừ phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đào đường đô thị cho Sở GTVT).