en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

Thành phần hồ sơ: 

-Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

Số bộ: 1

Thời hạn xử lý (ngày) :   10

Lệ phí: không