en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
 Thành phần hồ sơ:  Số bộ:  Thời hạn xử lý (ngày)  Lệ phí:
-Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; 
 -Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; 
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1  35  không