en-USvi-VN
Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Thủ tục chi trả tiền bồi thường
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
12345