en-USvi-VN
Công thương
Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo
Tặng thưởng giấy khen cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
Danh hiệu Lao động tiên tiến.
Tặng thưởng giấy khen đối ngoại.
Tặng thưởng giấy khen cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thành tích đột xuất.
Tặng thưởng giấy khen cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thành tích theo đợt hoặc chuyên đề.
Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi một huyện thuộc tỉnh
Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi một huyện thuộc tỉnh
Tiếp nhận và giải quyết đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo chức sắc, nhà tu hành
Chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký
Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Chấp hoặc không chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham của tín đồ trong phạm vi một huyện
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang
Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo
Thẩm tra tài liệu hết giá trị
Khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử và hiện hành.
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
12