en-USvi-VN
Kế hoạch đầu tư
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
Đăng ký hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Đăng ký hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
12