en-USvi-VN
Giao thông vận tải
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện quản lý
Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (khu vực thuộc địa giới hành chính trong phạm vi thuộc huyện quản lý)
Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (khu vực thuộc địa giới hành chính trong phạm vi thuộc huyện quản lý)
Thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết (khu vực thuộc địa giơi hành chính trong phạm vi thuộc huyện quản lý)
Cấp chứng chỉ quy hoạch
Cấp Giấy phép quy hoạch
Thẩm định, phê duyệt các bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng
Thẩm định, phê duyệt cơ sở xử lý chất thải rắn (bãi chôn lấp, trạm trung chuyển, lò đốt chất thải rắn)
Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Cấp Giấy phép đào đường đô thị (trừ quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đô thị).
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông (trừ quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đô thị).
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện quản lý
Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính thành phố thuộc huyện quản lý
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính thành phố thuộc huyện quản lý.
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính thành phố thuộc huyện quản lý.
Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính thành phố thuộc huyện quản lý.
Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính thành phố thuộc huyện quản lý.
12